De diëtist

De diëtist is de specialist en professional op het gebied van voeding in relatie tot gezondheid en ziekte. De diëtist biedt op maat oplossingen voor alle gezondheidsproblemen die met voeding samenhangen. Diëtist word je niet zo maar. Pas wanneer de vierjarige HBO-opleiding in ‘Voeding en Diëtetiek’ met goed gevolg is doorlopen, mag iemand zich diëtist noemen. De titel “diëtist” is wettelijk beschermd. De diëtist is breed geschoold en richt zich niet alleen op personen die willen afvallen.

 

Wat doet een diëtist?

Het woord diëtist is afgeleid van het woord dieet (=Grieks voor leefregel). Dat betekent dat je het hebt over een voeding ( met leefregels) die vanwege een medische of gezondheidsreden aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu. Er wordt dus een voedingsadvies of een individueel dieetplan door de diëtist samengesteld in overleg met de persoon in kwestie en gericht op het gestelde doel. Er moet daarbij natuurlijk rekening worden gehouden met beperkingen en mogelijkheden. De diëtist moet zich daarom van tevoren goed inleven in de persoon in kwestie en in zijn of haar omstandigheden.

Een dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend. Het is niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten, het is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. Het vraagt om begrip en begeleiding. Het inspelen op de leefomstandigheden van de patiënt is onontbeerlijk voor het volhouden van het dieet om zo het gewenste resultaat te kunnen behalen.

Een voedingsadvies is een advies over gezonde voeding, inclusief vochtinname. Er is hierbij geen sprake van beperkingen op voedingsgebied. Het advies wordt individueel aangepast aan de situatie van de cliënt. Het doel hiervan is een antwoord te geven op een specifieke voedingsvraag van de cliënt, gericht op behoud van kwaliteit van leven en eigen regie. Waar mogelijk wordt ondersteuning geboden bij het veranderen naar een gezond voedingsgedrag en een gezonde leefstijl. Preventie van aandoeningen, zoals welvaartsziekten, spelen een rol bij het geven van voedingsadvies.

De diëtist coacht vervolgens de patiënt om het dieet of voedingsplan goed uit te kunnen voeren en de gestelde doelen te bereiken.

Een goed voedingsadvies vereist een specialist!

Doelgroepen

Binnen een eerstelijns praktijk ziet de diëtist vaak cliënten/patiënten met o.a.

 • Een voedingsvraag waarbij geen sprake is van een beperking op voedingsgebied (gezonde voeding)
 • Hoge bloeddruk en hartziekten
 • COPD
 • Ondervoeding door een onderliggende oorzaak
 • Diabetes
 • Een voedingvraag rondom de zwangerschap
 • Obstipatie, prikkelbaar darm syndroom
 • Overgewicht bij kinderen en volwassenen
 • Te hoog cholesterol
 • Voedselovergevoeligheden
 • Jicht en Reuma
 • Oncologische aandoeningen

 

Wat houdt een dieetbehandeling door een diëtist in?

Met dieetbehandeling wordt bedoeld het geheel van activiteiten bedoeld, dat door de diëtist wordt verricht waardoor de patiënt het gestelde doel of meerdere doelen kan bereiken. De volgende activiteiten zijn noodzakelijk voor een goed resultaat:

 • De afspraak moet worden gemaakt voor een eerste gesprek en de persoonlijke gegevens moeten worden geregistreerd. (naam, adres, bereikbaarheid, geboortedatum, identificatiebewijs).
 • De overheid vindt een deskundige behandeling belangrijk. Daarom wordt dieetadvisering in veel gevallen vergoed. In uw polis kunt u nalezen wat uw zorgverzekeraar vergoedt.
 • Onderzoek moet worden verricht, ondermeer naar verwachtingen, klachten, medicijngebruik, gegevens behandelend arts, motivatie, problemen, hindernissen, barrières,maten en lichaamsgewicht, voedingspatroon en eetgedrag, levensfase, leefomstandigheden en leefomgeving.
 • Diagnosestelling. De diëtist trekt conclusies na het onderzoek en constateert wat het kernprobleem is . Met andere woorden,  de diëtist weet na het onderzoek wat er aan de hand is met de voeding in relatie met de gezondheid.
 • Haalbare doelen kunnen nu worden vastgelegd in onderling overleg. Wat willen patiënt, arts en diëtist samen bereiken?
 • Opstellen en uitwerken van het behandelplan, meestal in fasen of stappen.
 • Informeren van de verwijzer.
 • Begeleiden, stimuleren, confronteren en bijsturen waar nodig bij de uitvoering van het behandelplan tijdens de vervolgconsulten
 • Afsluiting van de behandeling, aandacht voor terugvalpreventie, evaluatie en eindregistratie.
 • Eindrapportage aan de verwijzer.
 • U kunt ook zonder verwijsbrief naar de diëtist

 

Bronnen:

www.dcn.nl
Dienstenwijzer diëtetiek langdurige zorg